Ukoliko želiš da pišeš za novinski portal, a nemaš iskustva, poseduješ talenat i ljubav prema pisanju i bliske su ti teme kojima se mi bavimo. Imaš ideju, ali nemaš gde da je ostvariš, javi se nama. Stručni tim novinara će ti pomoći u svemu što ti treba. A ako jednog dana i rešiš da tražiš posao, svi tekstovi su potpisani tvojim imenom i na klik od bilo koga, te se možeš na njih uvek pozvati kao referencu.

Ukoliko ti sve ovo zvuči primamljivo, javi se putem kontakt forme